Gospodarska zona Čepin

Projekt službenog naziva „Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture Gospodarske zone Čepin“ označenog referentnim brojem Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava – KK.03.1.2.03.0053. predstavlja ulaganje u poduzetničku infrastrukturu kroz poziv za sufinanciranje projekata KK.03.2.1.03 financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.  putem Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kao posredničko tijelo 1 i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao posredničko tijelo 2, naziva „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“.   

Naziv korisnika: OPĆINA ČEPIN
Ukupna vrijednost projekta: 13.346.130,48 HRK
EU sufinanciranje projekta: 7.129.013,78 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 03.6.2019. – 31.10.2021.

Svrha projekta Izgradnje prometne i komunalne infrastrukture gospodarske zone općine Čepin je razvoj poduzetničke infrastrukture na području općine Čepin u cilju osiguranja kvalitetnog prostora za odvijanje i povećanje poslovne aktivnosti na predmetnom području.

Općina Čepin jedna je od najvećih općina u Republici Hrvatskoj i najveća je općina u Osječko-baranjskoj županiji s ukupnim brojem stanovnika od 11 599 stanovnika prema zadnjem Popisu stanovništva 2011. (DZS,Popis stanovništva, 2011.)

Razvijenost područja i gospodarska struktura determinirana je geografskim i reljefnim osobitostima kraja, stoga gospodarsku osnovu čini poljoprivreda i razvijena prehrambena industrija.

Sve veći gospodarski značaj imaju djelatnosti građevinarstva, obrtništva, trgovine i dr.
Predloženim projektom predviđa se izgradnja poduzetničke infrastrukture koja će se prostirati na ukupno oko 23 ha površine namijenjene za proizvodne, obrtničke i zanatske djelatnosti i usluge, te za trgovinu i skladištenje na području općine Čepin u cilju osiguranja kvalitetnog prostora za odvijanje i povećanje poslovne aktivnosti na predmetnom području što je u direktnoj vezi ciljevima poziva i programa OPKK.

Osnovni cilj projekta je jačanje infrastrukturnih kapaciteta za povećanje poduzetničke aktivnosti i stvaranje preduvjeta za razvoj povoljne investicijske klime i ulaganja u svrhu povećanja konkurentnosti gospodarstva i zapošljavanja na području općine Čepin i OBŽ.

Dodana vrijednost projekta u pogledu povećanja kvalitete življenja i doprinosa održivom razvoju zajednice ostvarenjem posebnog cilja predloženog projekta, odnosno stvaranje preduvjeta za očuvanje okoliša ulaganjem u održive sustave odvodnje kojim se direktno štiti vodni resurs predmetnog područja, odnosno vodozaštitno područje “Crpilište Vinogradi”.

Predmetnim ulaganjem Gospodarska zona staviti će se u funkciju i otvoriti mogućnosti povećanja investicija, generiranja novih radnih mjesta, jačanja MSP-ova i pokretanja lokalnog gospodarstva na vrlo atraktivnoj lokaciji koja je ujedno i komparativna prednost ulaganja.

Provedbom predmetnog projekta i ostvarenjem cilja jačaju se poduzetnički infrastrukturni kapaciteti na lokalnoj razini kao preduvjet ujednačenog rasta i razvoja regija na nacionalnoj ali i europskoj razini, čime se direktno doprinosi uspješnosti provedbe politike regionalnog razvoja.

U kontekstu teritorijalnog razvoja regija Republike Hrvatske, predmetni projekt je usmjeren na poticanje dugoročnog gospodarskog rasta i povećanje kvalitete života u regiji Slavonije, kao jednoj od najmanje razvijen i najsiromašnijih regija, pogođenom negativnim demografskim trendovima i iseljavanjem.

Ovu web stranicu je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.