Zona

RIJEČ NAČELNIKA

Prostor Gospodarske zone Čepin ima povoljan geoprometni položaj, uvjetovan ponajprije povoljnim položajem uz cestovni koridor zapadne obilaznice grada Osijeka i Čepina, kao i blizine cestovnog čvora Čepin na trasi autoceste A5. Osim toga, udaljen je oko 10 kilometara od željezničkog čvorišta u Osijeku te 15 kilometara od riječne luke na Dravi – ističu u Općini Čepin. Odlukom Općinskog vijeća Općine Čepin utvrđeni su kriteriji prodaje zemljišta u Gospodarskoj zoni Čepin. Uvjeti su, između ostalog, usmjereni na otvaranje što većeg broja radnih mjesta, ali i na zadržavanje postojećih radnih mjesta. Naime, investitori koji budu kupovali zemljište u zoni, ostvarit će pravo na umanjenje kupoprodajne cijene zemljišta, kroz potpore de minimis, ovisno o broju novootvorenih radnih mjesta, ali i broju zadržanih postojećih radnih mjesta.

Cilj je ovog projekta stvaranje povoljnih uvjeta za razvoj poduzetništva, a na dobrobit cijele zajednice.

  • 230000 m2 potpuno opremljenog građevinskog zemljišta
  • 190530 m2 ukupne površine za ostvarivanje projekata

Naziv projekta

Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture gospodarske zone Čepin

Korisnik projekta

Općina Čepin

Ukupna vrijednost projekta

13.346.130,48 HRK

Iznos EU sufinanciranja

7.129.013,78 HRK

Razdoblje provedbe projekta

03. lipnja 2019. – 31. listopada 2021.

GLAVNE AKTIVNOSTI

Glavne aktivnosti predviđene projektom su izgradnja poduzetničke infrastrukture koja će se prostirati na ukupno 23 ha (kompletno izgrađena infrastruktura oborinske i kanalizacijske odvodnje, elektrorazvodi, prometnice)

OČEKIVANI REZULTATI

  • razvoj poduzetničke infrastrukture na području općine Čepin u cilju osiguranja kvalitetnog prostora za odvijanje i povećanje poslovne aktivnosti na predmetnom području.
  • otvaranje mogućnosti povećanja investicija, generiranja novih radnih mjesta, jačanja MSP-ova i pokretanja lokalnog gospodarstva na vrlo atraktivnoj lokacija koja je ujedno i komparativna prednost ulaganja

Svrha projekta Izgradnje prometne i komunalne infrastrukture gospodarske zone općine Čepin je razvoj poduzetničke infrastrukture na području općine Čepin u cilju osiguranja kvalitetnog prostora za odvijanje i povećanje poslovne aktivnosti na predmetnom području.

Prostor Gospodarske zone Čepin ima povoljan geoprometni položaj, uvjetovan prvenstveno povoljnim položajem uz cestovni koridor zapadne obilaznice grada Osijeka i Čepina (državna cesta D7), kao i blizine cestovnog čvora “Čepin” na trasi postojeće autoceste A5. Osim toga promatrani prostor udaljen je cca 10,0 km od željezničkog čvorišta u gradu Osijeku, te 15,0 km od riječne luke na Dravi. Sve navedeno osigurava mogućnosti za razvoj gospodarskih sadržaja koji se planiraju graditi na prostoru Gospodarske zone Čepin u Čepinu.

Osnovni cilj projekta je jačanje infrastrukturnih kapaciteta za povećanje poduzetničke aktivnosti i stvaranje preduvjeta za razvoj povoljne investicijske klime i ulaganja u svrhu povećanja konkurentnosti gospodarstva i zapošljavanja na području općine Čepin i OBŽ.


Maksimalni koeficijent izgrađenosti (kig) na građevnim česticama proizvodne, poslovne, skladišne i ugostiteljsko-turističke namjene te komunalno-servisne građevine za gospodarenje otpadom iznosi 0,70;

Maksimalni koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice proizvodne, poslovne, skladišne i ugostiteljsko-turističke namjene te komunalno-servisne građevine za gospodarenje otpadom je 3,5.

OPĆI PODACI

Ukupna površina zone: 23 ha

Broj parcela: sukladno iskazanom interesu gospodarstvenika

Način raspolaganja zemljištem: kupnja

Vlasništvo: općinsko

Dopuštene aktivnosti: proizvodne, poslovne, skladišne djelatnosti

Moguće poduzetničke aktivnosti: proizvodne, poslovne, skladišne

Dopušteni koeficijent izgradnje kig=0,7

Dopušteni koeficijent iskoristivosti kis=3,5

KOMUNALNI DOPRINOS I KOMUNALNA NAKNADA U GOSPODARSKOJ ZONI ČEPIN

  • Sukladno Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Čepin“ broj 30/18 i 14/20), jedinična vrijednost komunalnog doprinosa u Zoni IV., u kojoj se nalazi Gospodarska zona Čepin određuje se u kunama po m3 građevine i iznosi 10,00 kn.

TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)

Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni: 10,00 kn/m3

Obročno plaćanje: moguće

Iznos komunalne naknade: ovisno o djelatnosti

INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)

Vodovod: da

Cijena vode za gospodarstvo: 20,27 kn/m³

Javna odvodnja: da

Mogućnost priključka na pročistač: da

Cijena odvodnje za gospodarstvo: 10,13 kn/m³

Električna energija: da

Plinovod: da

Telekomunikacijska mreža: da

Ovu web stranicu je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.